Szafa Kiszczaka otwarta ! A co z szafami akademickimi-nadal tajnymi ?

teczki

Szafa Kiszczaka otwarta ! A co z szafami akademickimi-nadal tajnymi ?

Apel na rzecz otwarcia szaf akademickich

Szafa Kiszczaka została otwarta w okolicznościach budzącej zdumienie. Jakie okoliczności muszą powstać, aby zostały otwarte/ujawnione szafy akademickie, tam gdzie formowane są elity III RP !

Obecne środowiska akademickie to beneficjenci politycznych weryfikacji kadr akademickich prowadzonych w PRL, a w szczególności tych prowadzonych u schyłku PRLU [ 1982, 1985-6]. Usuwano na podstawach pozamerytorycznych, tych którzy zostali uznani za wrogów systemu, stanowiących zagrożenie dla socjalistycznych uczelni, dla uczelnianego aparatu partyjnego/nomenklaturowego.

Uczelnie do dziś stanowią filary braku rozliczenia z przeszłością, lustracji i dekomunizacji.

Zobowiązane do poszukiwania prawdy i na tą okoliczność finansowane, prawdy znać nie chcą, szczególnie prawdy o swojej przeszłości, o swoich korzeniach i robią tym wielką krzywdę Polsce, bo formują sobie podobne elity.

Haniebna twarz Haraschina – niedoszłego profesora UJ – została odsłonięta przez publicystę, pianistę a nie profesora UJ ! https://blogjw.wordpress.com/2016/02/05/obecna-twarz-uj-widziana-przez-pryzmat-twarzy-juliana-haraschina/

Od profesorów uczelni wychodzą tezy o dezaktualizacji lustracji i dekomunizacji ! I nikogo (niemal) to nie bulwersuje. Media pierwszego, a nawet drugiego obiegu – milczą ! Widać, że uczelnie i świat akademicki znajdują się pod parasolem ochronnym.

Od lat piszę, że wzorcowy dla innych uczelni – UJ znajduje się na uwięzi mgr Ługanowskiego (lub obecnie – jego następców), któremu rektor UJ grzecznie przekazywał -mnie niedostępne – moje akta uczelniane z lat 80-tych ( moja teczka kończyła się na wiośnie roku 80, a potem chyba historia się skończyła co potwierdzają Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których stanu wojennego nawet nie zauważono). https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Tych akt – od lat 30 tu- bronią nie tylko kolejni rektorzy UJ, ale bronił także Rzecznik Praw Obywatelskich, zarazem podwładny rektora UJ ! – prof. rzecz jasna – Andrzej Zoll, argumentując za wyższością prawa stanu wojennego nad Konstytucją III RP ! https://wobjw.wordpress.com/tag/tajne-teczki-uj/, https://wobjw.wordpress.com/tag/pasja-akademicka/,  https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/

Sąd pracy twierdził, że takich bezwartościowych papierów się nie trzyma, nie bacząc na to, że jako tajne trzymane są w szafie i to przez lat 30 !

Biedne uczelnie stać jest jednak na takie kosztowne szafy (!) i rzecz jasna na obfite wynagradzanie profesorów, którzy prawnie takie poczynania uzasadnią.

To tylko jeden osobisty przypadek, ale nie ma wątpliwości, że takich szaf jest wiele w naszym patologicznym systemie akademickim. I taki stan wiele Polskę kosztuje.

Bez otwarcia tych szaf – budując nawet kolejne wspaniałe nieruchomości akademickie – nie będziemy mądrzejsi !

Zarządzanie uczelniami, formującymi elity kraju, to sprawa bardziej skomplikowana i odpowiedzialna, niż zarządzanie nieruchomościami.

Apeluję o działania na rzecz otwarcia szaf akademickich.

Wiedza niezbędna dla zarządzania Polską znajduje się nie tylko w szafie Kiszczaka.

Nonkonformistyczne partnerstwo dla wiedzy – zarządzanie

samopomoc akademicka


PARTNERSTWO DLA WIEDZY

Założenia zmian ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
i ustawy „O stopniach naukowych i tytule naukowym”.

wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obecny system szkolnictwa wyższego w Polsce ma wiele wad, które czynią go niewystarczająco konkurencyjnym na europejskim rynku edukacyjnym. Biorąc pod uwagę zbliżający się głęboki niż demograficzny oraz reformy, które przeprowadzane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Polska zacznie tracić najwybitniejszych maturzystów, którzy wyjeżdżać będą na studia do innych krajów Unii, a uczelnie polskie staną w obliczu żywiołowej likwidacji.

Argumentacja  jak najbardziej słuszna. Z tym , że  drenaż mózgów trwa już od dość dawna  a decydenci jedynie pozorowali reformy. Niestety w tym wstępie brak jest odniesienia do głównej przyczyny obecnej  zapaści w nauce i szkolnictwie wyższym jaka stanowi  generalna ciągłość z PRL i brak działań na rzecz  likwidacji luki pokoleniowej będącej rezultatem wielkiej czystki na uczelniach w latach 80-tych. Inne patologie akademickie  zdają się być pochodną takiej polityki kadrowej. (jw)

Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego. Założenia te stanowią pierwszy etap zmian, które doprowadzić mają do wywołania procesów zwiększonego konkurowania polskich uczelni nie tylko o liczbę studentów, ale także o jakość badań i dydaktyki.

Bez przywrócenia do systemu nauki i edukacji tych co osiągali w formowaniu nowych naukowców/ nauczycieli akademickich najlepsze  rezultaty trudno oczekiwać wzrostu poziomu badań i dydaktyki.  Negatywna  selekcja kadr zrobiła swoje i najwyższy czas przerwać ten zamknięty krąg. Widać, ze beneficjenci wielkiej czystki i ich klony nie dają sobie rady na ‚odcinku’ nauki i dydaktyki.   (jw)

Zmiany te otwierają też możliwości zrealizowania drugiego etapu reformy po przyjęciu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Celem obu etapów reform jest doprowadzenie do tego, aby najlepsze polskie uczelnie osiągnęły miejsce w pierwszej dwudziestce w rankingach europejskich do 2020 roku oraz, aby nastąpiło zwiększenie liczby studentów z zagranicy studiujących w RP o 200%. Proponowane zmiany wprowadzają dywersyfikację sposobu finansowania uczelni tak, aby uruchomione mechanizmy motywowały je do konkurowania o poprawę jakości nauki i dydaktyki. Służyć temu mają również niezbędne na tym etapie zmiany w systemie zarządzania szkołami wyższymi, w modelu kariery akademickiej oraz w prawach i obowiązkach studentów.

Przedstawione propozycje w systemie zarządzania uczelniami zmierzają przede wszystkim do zwiększenia autonomii szkół wyższych w zakresie prowadzenia dydaktyki. Najlepsze uczelnie zostaną uwolnione od skomplikowanych centralnych procedur administracyjnych. Otrzymają pełną swobodę w zakresie tworzenia autorskich, innowacyjnych i interdyscyplinarnych kierunków studiów. Promocji najlepszych służyć będzie również silniejsze powiązanie finansowania z efektami działalności dydaktycznej i naukowej.

Wyłonione zostaną KNOW-y – Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące.
Będzie to pierwszy krok w kierunku stworzenia w Polsce uczelni flagowych wyróżniających się jakością badań naukowych i dydaktyki w skali Europy. Priorytetowo będą również jednak traktowane te uczelnie które poprzez integrację z regionalnym rynkiem pracy, środowiskiem gospodarczym oraz otoczeniem społecznym realizować będą zadania naukowo-badawcze specyficzne dla regionu. Jednym z instrumentów, który pozwoli na bardziej dynamiczną współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym będzie wprowadzenie możliwości powołania rektora w drodze otwartego konkursu oraz zwiększenie jego kompetencji i zakresu odpowiedzialności.

Drugim elementem reformy jest kariera naukowa. Struktura wiekowa oraz sposób awansu w Polsce znacząco odbiegają od standardów światowych. Stan ten nie znajduje uzasadnienia w osiągnięciach naukowa takich jak publikacje, patenty, granty z instytucji zagranicznych: niski poziom powyższych wskaźników nie odzwierciedla polskiego potencjału naukowego. Punktem zwrotnym mogą okazać się proponowane mechanizmy mające na celu podniesienie poziomu doktoratów, uproszczenie i ukierunkowanie procedury habilitacyjnej na realne osiągnięcia naukowe oraz otwarcie uczelni na wybitnych naukowców z zagranicy.

Filarem reformy są również rozwiązania dotyczące studentów. Mają one na celu zniesienie barier szczególnie dla studentów pochodzących z rodzin mniej zamożnych, poprzez poszerzenie dostępności do bezpłatnych studiów, zwiększenie środków na pomoc materialną, uproszczenie procedur i ułatwienia w systemie poręczeń w zakresie przyznawania kredytów studenckich. Ochronę praw studenta zapewni wprowadzenie obowiązku powszechnych umów zawieranych pomiędzy studentem a uczelnią. Z drugiej strony specjalne granty i nagrody dla najlepszych studentów i doktorantów mają na celu stworzenie w polskich ośrodkach optymalnych warunków dla rozwoju wybitnych młodych naukowców. Efektywne mechanizmy łączące uczelnie z rynkiem pracy podniosą z kolei poziom przygotowania absolwentów do potrzeb pracodawców.

W kontekście przyjętego przez rząd w grudniu 2008 r. pakietu ustaw reformujących naukę proponowane rozwiązania są niezbędnym krokiem dla zapewnienia spójności systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz konieczności sprostaniu wymogom rosnącej konkurencji na rynku europejskim i światowym.

I. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym

Proponowane zmiany zmierzają w kierunku stworzenia lepszych warunków funkcjonowa­nia szkół wyższych w Polsce. U podstaw proponowanych zmian leży przekona­nie, że potencjał tkwiący w polskich uczelniach powinien być pełniej wyko­rzystywany poprzez zwiększenie ich autonomii, uwzględnienie instrumentów zarządzania jakością oraz przez wzmocnienie powiązań uczelni z otoczeniem zewnętrznym.

Liczba szkół wyższych w Polsce wzrosła do 435, ale dużej liczbie szkół nie towa­rzyszy proces ich różnicowania się i specjalizacji. Świat instytucji akademickich jest nato­miast silnie zróżnicowany zarówno wertykalnie (instytucje lepsze i gorsze), jak i horyzontal­nie (realizo­wane misje). Dotychczasowa polityka wobec szkolnictwa wyższego w Polsce ma, po pierwsze, charakter zuniformizowany, w niewielkim stopniu uwzględniający potrzebę zróżnicowania insty­tucjonal­nego.

Po drugie, jest ona pasywna, to znaczy ukierunkowana na finansowanie procesualne, w niewielkim stopniu biorąca po uwagę efekty: badań, kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wprowadzane zmiany zmierzają do odejścia od dotychczasowego zarządzania szkolnic­twem wyższym na poziomie krajowym oraz instytucjonalnym w kierunku zwiększenia autonomii uczelni o dużym potencjale naukowym i dydaktycznym oraz aktywnej (zadanio­wej) polityki rządu.

Zróżnicowanie polityki rządu wobec szkolnictwa wyższego będzie dokonane przez:

(a) zwiększenie autonomii uczelni w zakresie określania i realizacji misji uczelni (w tym: kształtowania oferty dydaktycznej oraz w zakresie podarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi uczelni),

(b) zwrot w kierunku finansowania zadaniowego (promocja kultury zdobywania środków w drodze konkurencyjnej),

(c) zwiększenie nacisku na efekty działalności uczelni, a w szczególności jakość pro­wadzonych badań naukowych i dydaktyki oraz powiązanie uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prezentowane założenia mają na celu:

 • projakościowe finansowanie szkół wyższych;

 • poprawę jakości kształcenia;

 • lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni;

 • integrację uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym – tworzenie regionów wiedzy;

 • stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych naukowych ośrodków wiodących;

 • umożliwienie zmian w ustroju uczelni publicznej;

 • optymalizację sposobu funkcjonowania organizacji przedstawicielskich i kontrolnych.

Projakościowe finansowanie szkół wyższych

 • Bardziej przejrzysta dotacja stacjonarna oraz statutowa będzie przeznaczona przede wszystkim na zachowanie ciągłości funkcjonowania uczelni. Polityka rozwojowa będzie finansowana w trybie konkursowym ze środków budżetu państwa oraz środków strukturalnych UE.

  Realne zwiekszenie autonomii uczelni  wymaga zwiększenia autonomicznej zdolności uczelni do zdobywania środków pozabudżetowych. W projekcie nie ma określonego pułapu finansowania budżetowego. Uczelnie zachodnie rzadko są finansowane   powyzej 30% z budżetu. O resztę muszą same zadbać. Gdyby w reformie określono stopniowe zmniejszanie dotacji budżetowej oraz stworzono warunki do pozabudżetowego finansowania uczelni to byłby krok do przodu. Uczelnie jakoś nie mają motywacji do zatrudniania naukowców którzy za małe pieniadze, albo i bez,  potrafią coś w nauce i dydaktyce zrobić. Wolą takich,  którzy są dobrze umocowani i są w stanie ściągnąć pieniądze dla uczelni nie zawsze wykorzystane na podniesienie poziomu nauki i dydaktyki.

 • Wzmocnienie zadaniowego charakteru dotacji stacjonarnej poprzez powiązanie jej z kształceniem studentów. Wysokość dotacji będzie uzależniona od liczby studentów oraz wskaźnika kosztochłonności studiowania. Wskaźnik kosztochłonności, zróżnicowany zależnie od kierunku studiów, będzie uwzględniał niezbędne koszty osobowe, bazę infrastrukturalną oraz koszty pośrednie. Ponadto dotacja uwzględni ocenę jakości dydaktyki dokonywaną przez PKA.

  To chyba słaby  argument i mało przejrzysty. PKA działa już wiele lat a dydaktyka akredytowana przez PKA leci na łeb na szyję. Jakość dydaktyki trzeba chyba inaczej mierzyć. Skoro najwyzej cenionych dydaktyków uczelnie wcale nie chcą więc chyba chyba dydaktyka na wysokim poziomie po prostu uczelniom przeszkadza ?

 • Wysokość dotacji statutowej będzie zależała od oceny parametrycznej dokonywanej przez KEJN.

 • Umożliwienie pokrywania kosztów przeprowadzania przewodów doktorskich osób spoza uczelni przez osoby fizyczne.

W bliższej i dalszej przyszłości szkolnictwo wyższe będzie miało bardzo istotny wpływ na rozwój społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa twórczego i innowacyjnego, co bezpośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy Kraju.

Tak powinno być,  ale trudno być optymistą. Skoro uczelnie są mało twórcze i innowacyjne,  to i społeczeństwa tego nie nauczą.

Finansowanie szkolnictwa wyższego i badań naukowych jest inwestycją w kapitał ludzki, inwestycją, która powinna mieć priorytet społeczny, bo ma wysoki, choć długoterminowy zwrot.

Chyba nie do końca tak jest skoro kapitał ludzki w szkolnictwie wyzszym jest marnotrawiony,  czy wręcz niszczony – autonomicznie !  szczególnie na uczelniach ‚flagowych’  bo te mają prestiż i mogą z kapitałem robić co chcą i tak dostaną największe dotacje.   Patologiczne zarządzanie  i niszczenie kapitału ludzkiego i warsztatow pracy winno skutkować obniżeniem/zaniechaniem finansowania takich uczelni   bez względu na to jaka flaga na nich powiewa.

Jak się szacuje, w krajach, gdzie nakłady na szkolnictwo i naukę są już wysokie, zwiększenie nakładów o 0,1% PKB prowadzi w dłuższej perspektywie, rzędu 20 – 30 lat do wzrostu PKB o ok. 1,5%.

Przy bardzo dużej liczbie studentów (liczba studentów w Polsce wzrosła z 403 tys. w roku akademickim 1990/1991 do 1.930 tys. w roku akademickim 2007/2008, co powszechnie uważa się za jedno z osiągnięć przemian ustrojowych zapoczątkowanych dwadzieścia lat temu) nakłady na jednego studenta były niskie (cztero–, trzykrotnie niższe niż w wiodących krajach europejskich) i malały, ponieważ szybciej rosła liczba studentów niż nakłady na szkolnictwo ogółem.

W Kraju osiągnęliśmy jeden z wyższych w świecie wskaźników skolaryzacji (ponad 50% w ujęciu brutto).

No i doskonale widać, ze nie ma żadnej pozytywnej korelacji między tym wskaźnikiem a innowacyjnością gospodarki. Liczba dyplomów nie przekłada się  nawet  na wielkość populacji zdolnej do rozumienia słowa pisanego.

Według prognoz demograficznych w najbliższej przyszłości (w okresie najbliższych kilkunastu lat) liczba osób w „wieku studenckim” będzie malała, a więc można przyjąć, że liczba studentów nie będzie rosła, co – przy utrzymaniu w najbliższej przyszłości dotychczasowej wysokości dotacji budżetowej na szkolnictwo wyższe – pozwoli zbliżyć się pod względem nakładów na studenta do średniej europejskiej.

Zmiany w sposobie finansowania szkolnictwa wyższego mając na celu:

 • silniejsze niż dotąd powiązanie finansowania z efektami działalności dydaktycznej
  i naukowej; obecne finansowanie jest bardziej nastawione na „wejście”, na zasoby, niż na „wyjście”, na efekty,

  Tak powinno być,  ale  jak to zostanie osiągniete ?

 • zmianę proporcji pomiędzy dotacją budżetową i środkami finansowymi zdobywa­nymi przez uczelnie w drodze konkurencyjnej (konkursowej); obecnie środki pozy­skiwane przez uczelnie w drodze konkursów stanowią relatywnie niewielki „doda­tek” do dotacji budżetowej.

  ………………………………………………………………………….