Profesorowie się wyżywią, gorzej z absolwentami uczelni

łopata

(łopata dla absolwenta polskiej uczelni – zdjęcie Józef Wieczorek))

Profesorowie się wyżywią, gorzej z absolwentami uczelni

Uczelnie mimo reform, a może w ich wyniku, nadal się pogrążają. W wyniku niżu demograficznego zmniejsza się ilość studentów i uczelnie decydują się na zamykanie kierunków a wiele uczelni prywatnych upada. Może to i dobrze, bo wiele uczelni jest tylko z nazwy wyższymi, a wiele kierunków produkowało głównie bezrobotnych.

W sumie to pozytywne, że ‚Obserwujemy spadek chętnych także na politologii, socjologii, stosunkach międzynarodowych – mówi Jacek Przygodzki, rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego’ – . Humanistyka non grata: Płatny drugi kierunek pogrąża uczelnie – http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/769997,uczelnie-zamykaja-kierunki-humanistyczne.html)

W końcu politologów i socjologów w randze bezrobotnych wyprodukowano w bród, więc nie ma co rozpaczać. Gorzej, że zagrożona jest filozofia bo ta była jednak niezbędna , szczególnie jako drugi kierunek studiów, ale wprowadzenie opłat za drugi kierunek spowodowało zmniejszenie zainteresowanie studiowaniem filozofii.

Uczelnie są uzależnione głównie od dotacji ministerstwa, której wielkość zależy od liczby studentów. Jak jest mało chętnych – kierunki są likwidowane.

Od dawna kreatywność kadr akademickich jest jednak imponująca. Aby utrzymać się na etatach, wydawać jak najwięcej dyplomów i zdobywać tytuły wymyślano od lat najrozmaitsze kierunki studiów, czasem bardzo przyjemne i przyciągające kandydatów, ale nie dające wiele szans na znalezienie po nich pracy.

Bardzo popularne były na przykład przyjemne studia geoturystyczne, setki studentów na kilku uczelniach- ale kto po tym kierunku w tej branży znalazł pracę ? Nawet w Tatrach – w rejonie o szczególnych walorach geoturystycznych nie działa żadna agencja geoturystyczna. Z tych studiów wyżywić się może jedynie kadra akademicka.

W czasie niżu demograficznego kreatywność kadr akademickich jeszcze się zwiększa aby tworzyć coraz to nowe kierunki studiów, bardzo specjalistycznych, o nazwach do tej pory nieznanych, a zatem nie kojarzących się z bezrobociem absolwentów. To się opłaca kadrze akademickiej, ale co będzie miał student po ukończeniu takiego kierunku poza bezwartościowym na rynku pracy dyplomem ?

Skąd się wzięły obecne kadry akademickie ?

Skąd się wzięły obecne kadry akademickie ?

W czasach PRL osoby obdarzone tytułem profesora cieszyły się największym prestiżem. Nie było tajemnicą, że tytuł ten był uwarunkowany politycznie, nadawany w Belwederze, przede wszystkim zwolennikom instalowanego systemu komunistycznego, z marginesem dla osób neutralnych – przynajmniej nie zagrażających jego instalacji (a przynajmniej za takich uważanych). W każdym razie bez akceptacji przewodniej siły narodu takiego tytułu nie można było dostać, a nawet na ogół nie można było zaliczyć niższych szczebli akademickich , czy uzyskać możliwości działań niezbędnych dla ich uzyskania ( warsztat pracy, wyjazdy zagraniczne, pozytywne opinie wyników pracy itp). 

Kadry akademickie uformowane w okresie II RP podlegały procesom oczyszczającym od samego początku Polski ludowej, aby nie wpływały negatywnie na młodzież akademicką, która miała budować nowy, postępowy ustrój. Do tej pory nie przeprowadzono badań nad rozmiarami tego czyszczenia, przytaczając co najwyżej losy niektórych wybitnych niepokornych i to głównie w okresie stalinowskim. Ci zwykle po kilku latach niebytu akademickiego wracali na uczelnie po odwilży roku 1956 r. Czystki r. 1968 miały przede wszystkim charakter antysemicki i system opuściło wielu naukowców ‚niewłaściwego’ pochodzenia, w tym także zasłużonych dla prowadzenia czystek akademickich okresu stalinowskiego. Bardziej negatywne znaczenie dla systemu akademickiego miała likwidacja katedr, w tym okresie w niemałym stopniu obsadzonych jeszcze przez starych profesorów ‚chowu’ przedwojennego, nie zawsze przychylnych nowemu systemowi i tworzenie instytutów obsadzanych przez młodych, formowanych już w czasach ZMP, z awansu głównie partyjnego/nomenklaturowego. 

Kolejne fale czystek miały miejsce w latach 80-tych (okres stanu wojennego i okres przed transformacją ustrojową – czyszczenie przedpola z ‚ekstremy’ dla działania konstruktywnego układu partyjno – solidarnościowego w III RP) o których pisze się najmniej, co nie musi dziwić, gdyż beneficjenci tych czystek, obecnie często u władzy akademickiej, nie są zainteresowani poznaniem/ujawnianiem tego mrocznego okresu w historii. Można też spotkać oceny beneficjentów, że czystki były per saldo dodatnie (nie bez powodu , skoro zlikwidowały niewygodną konkurencję). 

Taka sytuacja w nauce powodowała odpływ kadr o dużym potencjalne intelektualnym do sfery pozaakademickiej, a także do ośrodków zagranicznych (zarówno ukształtowanych już naukowców, jak i studentów) stąd u schyłku PRL kadry akademickie, szczególnie w naukach humanistycznych, nie reprezentowały zbyt wielkiej wartości międzynarodowej. 

W okresie PRL uformowano (co prawda nie bez oporów) zupełnie inną niż w II RP elitę akademicką – prawdziwych peerelczyków. Co prawda w mitologii akademickiej można słyszeć opinie, że uczelnie były bastionami oporu przed systemem komunistycznym (fakt, że przyczółki takiego oporu były), ale chyba bardziej prawdziwy obraz widoczny jest w dziejach uczelnianych, które zwykle nie obejmują lat 80-tych ( zwykłe kończą się na roku 1968 i przeskakują do lat 90-tych), a jeśli już to bez identyfikacji w nich stanu wojennego, czy wielkiej czystki akademickiej ( sztandarowe dzieło takiej ‚historiografii’ to Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego ).

Skąd ta niechęć do poznania polityki kadrowej, która uformowała obecne kadry ? Skoro byli w partii /współpracowali z partią/ z SB dla dobra kraju/nauki to czemu przebiegu/owoców tej pracy nie chcą ujawnić ? 

Nielubiane, krytykowane (zwykle niemerytorycznie), lecz bardzo ważne opracowania historyków IPN bazują w znacznej mierze na aktach SB, gdy tymczasem poznanie dziejów akademickich PRL – dziejów symbiotycznych relacji PZPR- SB- nomenklaturowe władze uczelni wymaga poznania każdego z symbiontów z osobna i w skomplikowanych reakcjach wzajemnych. Nie można tego poznać bez znajomości akt PZPR ( bardzo rzadko badanych lub nie badanych wcale, mimo że część ocalała, wbrew informacjom historyków) i akt uczelnianych ( te są zwykle niedostępne, zresztą czyszczone i uzupełniane w III RP i najmniej wiarygodne, mimo że to uczelnie mają statutowy obowiązek poszukiwania i wytwarzania prawdy) oraz relacji świadków historii, szczególnie tych pokrzywdzonych, a nie tylko beneficjentów. Pojawiające się opracowania/wywiady z ludźmi nauki z tego okresu są zwykle ‚wybiórcze’, bez uwzględniania niewygodnych relacji niewygodnych/ wykluczonych z systemu osób, a uwzględniają często osoby cierpiące chronicznie na amnezję 

Wbrew mitologii akademickiej bliższy prawdy jest pogląd, że proces formowania nowej elity akademickiej w systemie komunistycznym udał się w dużej mierze, o czym świadczy postawa zdecydowanej większości ‚elit’ w III RP,  a także fakt, że akademiccy beneficjenci systemu komunistycznego stoją w awangardzie oporu przeciwko poznaniu swojej historii. I nie chodzi tylko o lustrację, dokumentowaną w teczkach kolaborację z systemem komunistycznym. Ta kolaboracja miała znaczenie szerszy zasięg niż mogą pokazać teczki wytworzone przez SB. Do tej pory nie ma wykazu uczelnianego aparatu PZPR ( i stronnictw siostrzanych), ani nomenklaturowych kadr akademickich, ani nawet badań nad opracowaniem takiego wykazu.

Beneficjenci systemu PRL nie mają w tym interesu, a od ponad 20 już lat reprodukują sobie podobnych, rekrutując ich na etaty w ramach fikcyjnych, ustawianych na konkretnego kandydata -konkursach. Nie trudno wykazać, że i zdobywanie kolejnych awansów/stopni/tytułów odbywa się nierzadko przy zabezpieczeniu towarzyskim.

Jednoczesny odpływ najlepszych kadr akademickich za granicę kraju/za granice systemu akademickiego powoduje, że na etatach akademickich pozostają nienajlepsi (wyjątki tylko potwierdzają regułę) . W rezultacie w III RP jedynie ‚margines’ akademicki zachowuje wysoki poziom intelektualny/moralny, gdy demokratyczna większość wykazuje poziom poniżej średniej krajowej. 

Dla akademickiej polityki kadrowej zasadnicza jest kwestia – czy prawa nabyte takich kadr winny być chronione, czy zawieszone na okres rzeczywistej transformacji akademickiej uczelni ? 

Czy ochrona takich kadr i ich działalności przed jakąkolwiek kontrolą, czy prestiż jaki nadal posiadają ‚prof’, bez względu na swój dorobek/na metody awansu, nie jest czasem gloryfikowaniem systemu PRL ? ( skoro ktoś został zatwierdzony przez PZPR i jej spadkobierców – to musi być najlepszy ! a wykluczony przez PZPR et cohortes – najgorszy ? ) 

Czy tradycyjna, fałszywie jednak pojmowana autonomia tak uformowanych (zakorzenionych w PRL) uczelni nie stanowi rzeczywistej bariery do rozwoju nauki i edukacji w Polsce ? 

Najwyższy czas aby na te i inne pytania znalazły odpowiedź te resztki kadr, które zachowały mimo wszystko jakiś etos akademicki.

Nasuwa się ponadto wiele tematów badawczych do poznania genezy obecnych kadr akademickich:

m.in.

  • Przyczyny i skutki braku odwilży na uczelniach po 1989 r. – porównanie z rokiem 1956.
  • Geneza luki pokoleniowej na uczelniach w III RP – jej uwarunkowania czystkami akademickimi lat 80-tych
  • Wieloetatowość akademickich beneficjentów systemu wobec bezetatowości wykluczonych w PRL i III RP
  • Heroiczny opór środowiska akademickiego przed powrotami ‚akademików’ ze sfery pozaakademickiej i z zagranicy
  • Badania nad systemem reprodukcji kadr akademickich w III RP na podobieństwo beneficjentów czystek w PRL
  • Cenzura prewencyjna i autocenzura w działalności naukowej i edukacyjnej naukowców w PRL i III RP.
  • Skutki długotrwałej rekrutacji kadr akademickich na drodze fikcyjnych konkursów, ustawianych na konkretnego kandydata, wybranego wcześniej do wygrania wg kryteriów genetyczno-towarzyskich, a nie merytorycznych
  • Badania socjologiczne/psychologiczne nad niechęcią środowiska akademickiego do rezygnacji z nepotyzmu – co wobec kiepskich/głodowych płac zapewne poprawiłoby sytuację rodzin akademickich,

Ciekawe, że do tej pory takie tematy nie były podejmowane, mimo nadania ogromnej ilości tytułów naukowych i wystawienia imponującej liczby dyplomów ukończenia szkół wyższych.

 ♠

Lektura uzupełniająca ( i tam cytowane) :

 

List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245

Czy Wikipedia stanowi zagrożenie dla edukacji ?

https://blogjw.wordpress.com/2012/01/23/czy-wikipedia-stanowi-zagrozenie-dla-edukacji/

Ujęcie mędrców jagiellońskich

https://blogjw.wordpress.com/2012/01/16/ujecie-medrcow-jagiellonskich/

UJ po wyrzuceniu z uczelni wykładowców najwyżej ocenianych przez studentów przekonuje studentów do wystawiania opinii wykładowcom

https://blogjw.wordpress.com/2012/01/14/uj-po-wyrzuceniu-z-uczelni-wykladowcow-najwyzej-ocenianych-przez-studentow-przekonuje-studentow-do-wystawiania-opinii-wykladowcom/

Na uczelniach strach i trwoga, czyli lekko nie jest

https://blogjw.wordpress.com/2011/12/28/na-uczelniach-strach-i-trwoga-czyli-lekko-nie-jest/ 

Ince” trzeba postawić pomnik, a rektorom – szklany nocnik, aby zobaczyli co zrobili

https://blogjw.wordpress.com/2011/08/27/%E2%80%9Eince%E2%80%9D-trzeba-postawic-pomnik/

Ile społeczeństwa Ików w społeczeństwie nauki polskiej

https://blogjw.wordpress.com/2008/11/16/ile-spoleczenstwa-ikow-w-spoleczenstwie-nauki-polskiej/

25 lat minęło

https://blogjw.wordpress.com/2011/12/05/25-lat-minelo/

W sprawie standardów powstawania prac magisterskich

samopomoc-akademicka

W sprawie standardów powstawania prac magisterskich


W ciągu kilku lat dyskusji na NFA wielokrotnie podkreślano, że standardy powstawania prac magisterskich są niskie i się obniżają, podobnie jak standardy prac doktorskich. Jest to jakby oczywista oczywistość widoczna gołym okiem.

O niskich standardach prac doktorskich mówiono w sejmie i wielokrotnie w mediach i ta powszechna wiedza o niskich standardach doktoratów stanowiła zwykle argument do utrzymania habilitacji, która niby ma utrzymać wysokie standardy nauki w Polsce, mimo że ich nie trzyma. Stąd standardy są niskie na szczeblach tak niskich, jak i wysokich. Skoro standardy szczebla wysokiego są niskie, to i na szczeblach niższych siłą rzeczy wyższe być nie mogą !

Standardy określa państwo, a państwo poprzedzające III RP, zwane PRLem, określiło standardy niskie i uwarunkowane politycznie, o czym każdy mający jakiekolwiek pojęcie o nauce w Polsce wie, a w każdym razie powiniem wiedzieć! Wystarczy wziąć do ręki materiały PZPR , nawet niekoniecznie archiwalne, aby się o tym przekonać.

Rzecz w tym, że w tych niskich, uwarunkowanych politycznie standardach wykształcono kadry akademickie, które do tej pory dominują w systemie nauki i formują na swoje podobieństwo i poddaństwo kolejne kadry z widocznymi gołym okiem skutkami.

Weryfikacji pozytywnej kadr akademickich nie było, a fale negatywnej weryfikacji kadr zrobiły swoje – negatywna selekcja kadr wyłoniła BMW.

Wyrejestrowano z systemu tysiące niewystarczająco konformistycznych i nie rokujących nadziei na budowanie jedynie słusznego systemu i wychowanie dalszych populacji budowniczych socjalistycznych uniwersytetów. Ale o tym cisza! Autonomiczna !

Jak standardy prac magisterskich prowadzonych przez towarzyszy były niskie, a ktoś niepartyjny (nie -towarzyski) te standardy nieprawomyślnie przewyższał, rzecz jasna musiał mury uczelni opuszczać, bo takie standardy były niedopuszczalne, bo podważały kierowniczą rolę partii zagwarantowaną konstytucyjnie !

W przypadku domniemania naruszenia określonych przez PRL standardów socjalistycznej nauki polskiej władze uczelni zarządzały stawianie delikwentów przed organami dyscyplinarnymi, aby dostosowali się do obowiązujących standardów i nie wpływali negatywnie na młodzież akademicką.

Żadaną miarą młodzież akademicka nie powinna mieć kontaktu z osobnikami negatywnie nastawionymi do rzeczywistości socjalistycznej, a przede wszystkim nie powinna widzieć na własne oczy, że element antysocjalistyczny formuje lepszych magistrów niż element socjalistyczny – partyjny w pełnej krasie.

Zarządzano okresowo weryfikację kadr, w latach 80-tych tamtego wieku, pod batutą generała i jego janczarów.

Do tej pory beneficjenci tych weryfikacji twierdzą, że były one per saldo dodatnie (nie podają, że dla nich samych – rzecz jasna) i stanowiły one element ‚stopniowej liberalizacji systemu’ ( w końcu niewielu zsyłano do celi, a większość na zieloną trawkę).

Standardy te były określone przez państwo, więc wykluczanie najaktywniejszych, nonkonformistów, standardów nie naruszało, wręcz przeciwnie i minister dbał o to aby wykluczać skutecznie.

Ponieważ PRL się przepoczwarzyła w III RP, to i późniejsi ministrowie te standardy PRLu akceptowali i też nie interweniowali na rzecz wykluczonych, aby autonomii uczelni do akceptowania naruszania autonomii nie podważać !

W ustawie z 2005 r. państwo określiło pewne standardy akademickie też niezależnie od autonomii uczelni, bo rektorzy oddali się pod opiekę prezydenta, w gruncie rzeczy rezygnując z autonomii i to się społeczności akademickiej spodobało, bo peerelowski system uległ petryfikacji i kiepskie standardy ocalały.

Mimo licznych doniesień medialnych o fikcji prac magisterskich, niekiedy prowadzonych w ilości dziesiątek przez 1 profesora, jakoś kontroli nie zarządzano. Widocznie uznano to za standard.

Także nie było kontroli po doniesieniach o pladze plagiatów, tak na poziomie magisterskim, jak i wyższym. Widocznie uznano to za standard.

Nie kontrolowano także niszczenia potencjału intelektualnego, ani materialnego uczelni np. tej samej, na której podejmuje się kontrolę po jednej ‚niesłusznej’ pracy magisterskiej.

Nie skontrolowano do tej pory ciał decydenckich i kontrolnych (CK, PKA, KRASP) mimo, że NFA jasno wykazało nieoprzejrzystość, tych ciał o dorobku naukowym niejawnym dla zainteresowanego podatnika !

Ciała nieskontrolowane teraz kontrolują innych !

Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono badań nad genezą luki pokoleniowej w nauce, mimo że ( a chyba właśnie dlatego) odpowiedzialność obecnych decydentów – beneficjentów systemu PRL wydaje się być oczywista.

Nie przeprowadzono badań nad stopniem kolaboracji środowiska akademickiego z systemem komunistycznym i nie przeprowadzono kontroli nad zatrudnianiem na uczelniach tajnych i jawnych współpracowników tego systemu, którzy rzekomo nie wpływają negatywnie na młodzież akademicką, w przeciwieństwie do tych co współpracować z komunistycznymi organami nie chcieli. Takich współpracowników na uczelni, poddawanej kontroli z powodu 1 pracy magisterskiej, nie brakuje, także w instytucie gdzie ta praca powstawała !

Rzeczywista kontrola rzeczywistego stanu uczelni to praca tytaniczna.

Niestety, podobnie jak pozoranctwo naukowe i edukacyjne, w systemie nauki i szkolnictwa wyższego preferowane jest pozoranctwo kontrolne, a tymczasem standardy nauki tak w sferze czysto naukowej, jak i etycznej, w Polsce nadal poważnie odbiegają od standardów światowych.