Autor

Blog poświęcony sprawom nauki i środowiska akademickiego prowadzony przez  Józefa Wieczorka – dysydenta akademickiego, uważanego za ofiarę swojego nonkonformizmu. Więcej o autorze bloga:

Ex L

Autor ukończył studia geologiczne na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1971. Nie został asystentem na wydziale, mimo 99 % pewności merytorycznej, bo zmieścił się doskonale w 1 brakującym procencie ideologicznym [mimo że kończył kierunek geologiczny, a nie ideologiczny !]. Pracę doktorską obronił w 1976 r. w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie Nauk Geologicznych UJ brał udział w reaktywacji studiów geologicznych po stalinowskiej przerwie organizując zajęcia z geologii historycznej, paleontologii i wielu zajęć terenowych. Był wykładowcą geologii [geologia historyczna, metodyka stratygrafii] na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1980-1982 członkiem i sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych UJ [odszedł w stanie wojennym], w 1980-1981 – członkiem Rady Wydziału BiNoZ.

W latach 1979-1987 (do czasu wypędzenia z UJ) prowadził ponad 20 magistrantów, z których kilku w nauce osiągnęło poziom międzynarodowy, kilku wyemigrowało. Wprowadził do systemu nauki – w najtrudniejszych, jaruzelskich czasach – więcej absolwentów geologii, niż wszyscy razem wzięci zatrudnieni na etatach profesorów w ING UJ.

Jako jedynie doktor wykonywał pracę przeznaczoną zwykle dla profesorów, której jednak etatowi ‚profesorowie’ nie byli w stanie wykonać [ale w ‚historii’ ING UJ część tej pracy zapisali na swoje konto].

UWAGA:Został usunięty z uczelni z oskarżenia o negatywne oddziaływanie na młodzież w momencie kiedy miał najlepszą grupę magistrantów i otrzymywał najwyższe oceny działalności edukacyjnej. W czasie wojny jaruzelsko-polskiej, a także wcześniej, wiele zajęć (kameralnych i terenowych) dla studentów prowadził gratis, bez wpisywania do pensum i do indeksów. Rada naukowa ING UJ na wiosnę 1980 r. uważała go za samodzielnego pracownika nauki [ zgodnie z prawdą] a w czasach jaruzelskich fabrykowała m. in. oskarżenia o niechęć do prowadzenia zajęć ze studentami, szczególnie w Tatrach !!!

Papiery akademickie”, późniejsze od wiosny 1980 r., nie były dostępne po wypędzeniu z UJ [ nastąpił okres ‚post-prawdy, post-historii] i większość nie jest dostępna do dnia dzisiejszego [ koniec 2019 r. ]

W stanie wojennym próbował zorganizować strajk, ale członkowie „S” okazali się solidarni z towarzyszem dyrektorem a nie z działaczem „S” i ta solidarność przetrwała PRL, czasy czerwonej zarazy, i transformację, aż do czasów tęczowej zarazy.

Tym niemniej w czasach jaruzelskich organizował kolportaż pracy podziemnej, dokształt studentów, brał udział w demonstracjach opozycji w Krakowie i Nowej Hucie, był inwigilowany i przesłuchiwany przez SB (1983), a jego postawa w papierach esbeckich określana była jako wroga wobec systemu, co trzeba przyznać było zgodne z prawdą.

Po latach z IPN otrzymał status pokrzywdzonego

a z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych legitymację nr. 5764

Legitymacja opozycja.jpg

W warunkach „siermiężnych” i mobbingowych (szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego) prowadził na UJ autorskie wykłady oparte na światowej literaturze przedmiotu (do ok. 200 godz. wykładów rocznie) podstawowe dla kierunku stratygraficznego – z geologii historycznej, z metodologii stratygrafii, okazjonalnie wykłady monograficzne, seminaria magisterskie i z geologii historycznej, wielokrotnie kurs terenowy i wiele zajęć terenowych (autorskie !). Był opiekunem naukowym Koła naukowego studentów geologii UJ [wiele wyjazdów terenowych – poza pensum !].

Usunięty/wypędzony z UJ podczas politycznych czystek schyłku PRL (polityczna weryfikacja kadr akademickich 1986/87) – zniszczenie warsztatu pracy, szkoły naukowej [w trakcie prowadzenia kilku prac dyplomowych], z głównego oskarżenia o negatywny wpływ na młodzież akademicką ! przez anonimową do dnia dzisiejszego [koniec 2019 r.] komisję [ https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/ ]

Rektor UJ uznał go za ofiarę swojego nonkonformizmu !

Studenci i młodzi pracownicy UJ protestowali:

takie metody postępowania z pewnością nie wprowadzą godnie nauki polskiej w XXI wiek”.

..dr Wieczorek uczył nas rzetelności i uczciwości naukowej oraz postaw nonkonformistycznego krytycyzmu naukowego..”

dr Józef Wieczorek był dla nas wzorem nauczyciela i wychowawcy”.

Pod jego wpływem geologia stała się dla jego wychowanków nie tylko przyszłym zawodem, ale życiową pasją

a w ‚zaaresztowanym’ [ do dnia dzisiejszego ! r. 1989 r.] przez władze UJ, przy aprobacie MNiSW, raporcie Rzecznik Dyscyplinarny – Andrzej Gaberle stwierdzał:

odejście dr J. Wieczorka uważałbym za wielką stratę dla Uniwersytetu’

świadectwo, które wystawiają dr J. Wieczorkowi jego młodsi koledzy, a także studenci jest takie, jakiego mógłby sobie życzyć każdy nauczyciel akademicki’

W konsekwencji stracił warsztat pracy i dożywotnio możliwość kontaktów ze studentami na terytorium Polski.

Po kilkumiesięcznym braku zatrudnienia, ale nie bezrobocia, !, bo bez etatu pracował nad kolejnymi publikacjami] otrzymał etat w PAN, gdzie był zatrudniony przez kilka lat dla wykonywania ‚dostaw obowiązkowych’ płodów intelektualnych, pracując naukowo głównie w konspiracji [urlopy, weekendy].

Od 1996 r. głównie jako geolog niezależny całkowicie poza strukturami akademickimi, okresowo związany z Geotermią Podhalańską S.A.

Wykaz badań prowadzonych przy nakładzie 0 zł z kieszeni podatnika pod adresem – https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/badania-tematy/

Autor/współautor ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych (wykaz większości prac pod adresem – https://wobjw.wordpress.com/2010/07/20/praca-naukowa/) dotyczących głównie geologii i paleontologii formacji jurajskich, geologii Tatr i systemu hydrogeotermalnego Tatr-Podhale, współautor i współrealizator kilku projektów wierceń (głównie w niecce podhalańskiej) zakończonych sukcesem. Stworzył fundamenty geologiczne pod działanie Obszaru Górniczego Podhale 1. Można powiedzieć, że „Matka Ziemia” pozytywnie zweryfikowała wiedzę negatywnie zweryfikowanego przez anonimowych ‚profesorów’.

Współpraca z geologami USA, Francji, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Słowacji. Przez kilkanaście lat (1972-1990) był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego , w latach 1977-1981r. był sekretarzem, a w latach 1982-1984 zastępcą redaktora naczelnego Annales Societatis Geologorum Poloniae [ czasopismo geologiczne o zasięgu globalnym ], w latach 1981-1985 – sekretarzem, a w latach 1985-1987 zastępcą przewodniczącego Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W latach 1987-1990 był założycielem – przewodniczącym sekcji Geologii Historycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Był głównym organizatorem konferencji paleontologicznych poświęconych paleontologii triasu Wyżyny Krakowskiej (1982), paleontologii mezozoiku Tatr (1984) i paleontologii Karpat Zachodnich (1986) oraz sympozjum poświęconego współczesnym problemom paleobiogeografii (1983), współorganizatorem konferencji poświęconych paleontologii jury obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (1983), paleontologii raf (1985).

Wygłosił liczne referaty na forum PTG. Usunięty bezprawnie z PTG w 1990 r. po przedstawieniu programu naprawy towarzystwa i po autentycznie demokratycznym wyborze na delegata na zjazd PTG w Gdańsku w 1990 r. Autor domagał się m.in. utworzenia niezależnej od Zarządu PTG Komisji do spraw Etyki i opracowania kodeksu etycznego, ograniczenia kadencji prezesa, wybierania delegatów na walne zjazdy PTG przez autentyczny wybór a nie przez wyznaczanie, możliwości prezentacji wyników badań na zjazdach PTG przez zainteresowanych członków PTG.

Bezprawie okresu ‚jaruzelskiego’ i okresu transformacji zostało w III RP utrzymane w mocy – nigdy nie został przeproszony, nikt w III RP nie protestował przeciwko niszczeniu nauki i edukacji, wilczy bilet z czasów PRL okazał się ważny także w III RP nie tylko na UJ, ale także na pozostałych uczelniach.

Może jednak swobodnie wykładać do swoich ścian !

Uważana za wolną i niepodległą, III RP nie potrzebuje takich naukowców/nauczycieli akademickich i opozycji antykomunistycznej jakby to nie przeszkadzało.

W roku 2000 pisał: ”Za swoje największe osiągnięcie uważam kontynuowanie badań naukowych bez finansowania z kieszeni podatnika, mimo skazania mnie na śmierć naukową. Nakład na moje prace badawcze w ostatnich latach wynosił 0 zł – słownie zero złotych polskich, przy średniej krajowej ok 50 000 USD rocznie (w 2000 r) przedstawianej jako dowód na dramatyczną sytuację badacza nauki polskiej.”

I jest to aktualne także w 2019 r, tyle że średnia krajowa będących w dramatycznej sytuacji się powiększyła.

Nikt nigdy nie uznał mojej sytuacji za dramatyczną !

Objęty ostracyzmem przez polskie środowisko geologiczne/akademickie autor witryny jest jednak nadal aktywny, społecznie i naukowo działając – w gruncie rzeczy jako dysydent akademicki – na rzecz zmian systemu akademickiego.

Przez Prezydenta RP odznaczony w 2019 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi [za zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych]

Działa pro publico bono na kilku frontach [m. in. akademickim, patriotycznym, antykomunistycznym, niepodległościowym, lustracyjnym, etycznym, niezłomnym, wyklętym, sądowym…..] ujawniając publicznie dla dobra wspólnego wyniki tej działalności. Samozwańczo pełni funkcję foto-kronikarza wydarzeń krakowskich i nie tylko.

W 2013 r. został  pierwszym laureatem Nagrody Kongresu Mediów Niezależnych przyznawanej „za obronę prawdy w mediach”. https://wpolityce.pl/polityka/160666-nagroda-kongresu-mediow-niezaleznych-dla-jozefa-wieczorka

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nagroda-kmn-pap-1.png

zdj. PAP

Uznany przez IPN za Świadka Historii [ https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade/krakow/51256,Swiadek-Historii-2018-Nagroda-honorowa-IPN.html , https://youtu.be/f47E2VrRM-I].

Nagroda

Przez wysokich decydentów akademickich w 2004 r. uznany za destabilizatora środowiska akademickiego [stabilnego patologiami] https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jaselka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/, a przez prokuraturę za osobnika mającego negatywny wpływ na społeczny odbiór pracy sądów. https://blogjw.wordpress.com/2019/04/12/kasacja-niewygodnego-dziennikarza-czyli-proces-jozefa-w/

Działa na rzecz naprawy systemu nauki i edukacji w Polsce, ograniczenia patologii akademickich, podniesienia etyki ludzi nauki, jest m. in. prekursorem działań na rzecz ograniczenia mobbingu akademickiego i powołania rzecznika praw/ mediatora akademickiego.

Założyciel i główny redaktor portalu – Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl [przez kilka lat prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie] Współorganizator Krakowskiego Oddziału Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego, w którym prowadził sekcję „Mobbing w środowisku akademickim”. Autor kilku książek w wydaniu papierowym [dostępnych w bibliotekach np. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie umcs-2.png

i kilkunastu wydanych w internecie [w pdf – dostępne na stronie Blog akademickiego nonkonformisty – Józefa Wieczorka.]

Bloger ( m.in. Blog akademickiego nonkonformisty https://blogjw.wordpress.com/ ) i publicysta ( teksty m. in. Najwyższy Czas, Nowe Państwo, Obywatel, Opcja na prawo, Rzeczpospolita, Życie, Polityka Polska, Tygodnik Niedziela [głównie zdjęcia] i w ostatnich latach regularnie w Kurier WNEThttp://www.radiownet.pl/) i stały felieton [ od października  2020 r] Plagi akademickie w tygodniku Gazeta Polska. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Autor ponad 20 stron internetowych:

Wykaz aktywnych stron NFA:

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE ( ogłoszenia)

http://www.nfa.pl/

LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL

http://lustronauki.wordpress.com/

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

http://nfaetyka.wordpress.com/

MEDIA POD LUPĄ NFA

http://nfajw.wordpress.com/

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE – SPRAWY LUDZI NAUKI

http://nfapat.wordpress.com/

MOBBING AKADEMICKI – MEDIATOR AKADEMICKI

http://nfamob.wordpress.com/

Archiwum NFA

https://nfawww.wordpress.com/

Moje blogi (akademickie, i nie tylko)

Blog akademickiego nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/

blogmedia.24

http://blogmedia24.pl/blog/1196

salon24

http://jwieczorek.salon24.pl/

blogpress

http://blogpress.pl/blog/4146

Legion św. Ekspedyta

http://www.ekspedyt.org/

Nieopoprawni.pl

http://niepoprawni.pl/

Presmania.pl

http://pressmania.pl/

Gazeta Obywatelska

http://nowa.gazetaobywatelska.info/blogs

trybunalscy.pl

http://www.trybunalscy.pl/

( w 2021 r. zlikwidowana) Polish Club Online

http://www.polishclub.org/?s=J%C3%B3zef+Wieczorek&submit=Szukaj

Profil na Facebooku

https://www.facebook.com/jozef.wieczorek

Twitter

https://twitter.com/jwieczorek2013

Działalność filmowa

YouTube

Ponad 2400 wideo na kanale YouTube –https://www.youtube.com/user/jwfoto

Działalność fotoreporterska

FOTO AMICUS w Krakowie (i nie tylko)

https://fotoamicus.photo.blog/

Józef Wieczorek w Krakowie ( i nie tylko) w 2019 r.

https://jwfotowideo.wordpress.com/

Niezłomnym ku Niepodległości. Tym, którzy walczyli aby Polska była Polską

https://niezlomnym.wordpress.com/ 

Niezłomnym ku Niepodległości (2) -https://niezlomnym.photo.blog/

Życie duchowe i religijne w Krakowie (i nie tylko)

https://krzyz.wordpress.com/

Foto- Kronika Krakowa – strony archiwalne

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2018 https://wkrakowie2018.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2017
https://wkrakowie2017.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2016
https://wkrakowie2016.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2015
https://wkrakowie2015.wordpress.com/

Józef Wieczorek w Krakowie (i nie tylko) w 2014
http://wkrakowie2014.wordpress.com/
http://wkrakowie2014cd.wordpress.com/

Józef Wieczorek – W Krakowie (i nie tylko) w 2013 roku
http://wkrakowie2013.wordpress.com/

W Krakowie (i nie tylko) rok 2012/2013
http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/

W Krakowie ( i nie tylko) w 2012 r.
http://wkrakowie2012.wordpress.com

W Krakowie (i nie tylko)
http://wkrakowie.wordpress.com/

W Krakowie i okolicach
http://krakjw.wordpress.com/

Krakowianie solidarni z Gruzją

Reakcja krakowian na łamanie praw człowieka w Gruzji

Wielki Jubileusz Uniwersytetu JagiellońskiegoW trosce o Uniwersytet i prawdę oraz pamięć współczesnych i potomnych

https://jubileusz650uj.wordpress.com/

Żołnierze Niezłomni w Parku Jordana w Krakowie

Pomniki „Żołnierzy Wyklętych” w systemie komunistycznym,

uhonorowanych w Galerii Wielkich Polaków XX wieku

http://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/

Wojtek z Armii Andersa w krakowskim Parku Jordana

http://pomnikwojtek.wordpress.com/

Działalność radiowa

http://niepoprawneradio.pl/

Felietony akademickie ( i nie tylko)

Nagrania ‚na żywo’ ( i nie tylko) ze spotkań klubowych (i nie tylko)

Niepoprawny Magazyn Akademicki ( 20 wydań)

Książki wydane drukiem :

Plagi akademickie -2020

oraz  wydane przez NFA zarówno drukiem jak i  dostępne w pdf :

Za swoją działalność  odznaczony m.in

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

i Krzyżem  Niezłomny Niepokorny – https://blogjw.wordpress.com/2021/09/22/niezlomny-niepokorny/

Komentarzy 37

 1. Takich ludzi nam trzeba! Czy i jak można to naprawić? H.K.

 2. […] Rzecz jasna, to ja znalazłem się na ścieżce dyscyplinarnej, która chyba do dnia dzisiejszego się nie skończyła, choć w międzyczasie to ja, podobnie jak wielu niewygodnych dla czerwonej zarazy akademików, zostałem oskarżony anonimowo (do dnia dzisiejszego) o negatywny wpływ na młodzież i o podburzanie jej [jak rozumiem oskarżenia] do zachowania i rozwoju właściwej orientacji intelektualnej i moralnej, co dla zarazy czerwonej stanowiło śmiertelne zagrożenie i gdyby tego zagrożenia na czas nie zlikwidowano, to i jej transformacja w zarazę tęczową chyba by nie nastąpiła. [https://blogjw.wordpress.com/autor/; https://blogjw.wordpress.com/2020/06/10/stanowisko-wykletego-z-…%5D […]

 3. […] do otrzymania legitymacji nr. 5764 z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych [https://blogjw.wordpress.com/autor/]. Straty wojenne  NSZZ Solidarność UJ nie zostały do tej pory policzone i reparacji wojennych […]

 4. […] bloga https://blogjw.wordpress.com/  [na którym jest też wykaz moich stron ( ponad 20 !) [https://blogjw.wordpress.com/autor/] w mniejszym czy większym stopniu uzupełnianych w kolejnych […]

 5. Proszę Pana, jeśli jest Pan nonkonformistą, proszę zrobić wywiad ze mną, przewodniczącą związku zawodowego, wyrzuconą z Uniwersytetu Pedagogicznego w sposób na pewno bardziej skandaliczny niż Pana kiedyś wyrzucono. Na pewno Pan nie czyta „lewackiej” prasy, ale może coś Pan słyszał? Zobaczymy, czy, jak Pan deklaruje, chodzi Panu o wolność i prawdę. Polecam się i pozdrawiam
  Nina Podleszańska

  • Żadnych danych kontaktowych Pani nie zostawiła. Skąd ma Pani wiedzę, że mnie wyrzucono w sposób mniej skandaliczny tez Pani nie podaje. Ze mną nikt wywiadu przez ponad 20 lat nie zrobił, a kiedy doszło do nagrania to i tak z ok. 6 godz. wywiadu nie wyszła ani 1 sek ! Tak zrealizowano projekt Pamięć Uniwersytetu ! Po ponad 30 latach miałem wywiad jako chuligan , w poniemieckim schronie , który niejako jest symboliczną dla mnie oazą wolności akademickiej. Żaden związek nie kiwnął nawet palcem w bucie aby mnie przywrócić do pracy ( podobno nie ma chętnych do pracy na uniwersytetach !?) i unieważnić to co prawnie było nieważne. Lewackiej prasy nie czytam, tym bardziej, że w tej lewackiej prasie osobnicy z najwyższej półki akademickiej bili mnie poniżej pasa bez możliwości obrony.

 6. Witam,
  zostawię do siebie namiary. Jestem byłym pracownikiem UJ w ciekawej jednostce gdzie zostałem zmuszony do odejścia z pracy poprzez szereg działań mobbingowych, w zasadzie pełne spektrum. Doszło rownież łamania kodeksu pracy. Mam dowody, nagrania chętnie się z Panem skontaktuję. Można zrobić ciekawy materiał ku przestrodze tej hierarchicznej placówki która traktuje ludzi jak z przed ponad 650 lat taka tradycja… Zostawiam maila i prosił bym o kontakt już na maila.
  Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: